Kültürel Çalışmalar: Neyi ve Nasıl Çalışır?
 
Kültürel Çalışmalar, kaynaklarını değişik sosyal ve insani bilim disiplinlerinde bulan ve bunları kültürün her yönüyle araştırılması açısından bir araya getiren “disiplinlerarası” bir alandır. Bu kaynak disiplinler, medya ve iletişim çalışmaları, edebiyat eleştirisi ve film çalışmalarından, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere kadar değişik alanları kapsar. Kültürü insanlığın “en ileri ve en üstün” ürünleri biçiminde tanımlayan dar ve seçkinci yaklaşımın ötesine geçen Kültürel Çalışmalar hemen her türlü kültürel ürünü ve kültürel pratiği ilgi alanı içine alır. Kültüre sadece yüksek sanat ürünlerini değil, gündelik hayatı da kapsayan “anlamlama”, “anlam üretme” pratikleri olarak yaklaşır. Kültürü sadece bilinç değil, alışkanlıklar, gelenekler ve gündelik hayat düzeyinde ele alır ve türdeş ve durağan değil, farklılık ve değişim halinde bir süreç olarak kavrar.
 
Kültürel Çalışmaların belli başlı araştırma konuları şunlardır: 
 
•         Medya, kültür sanayi, kültür siyasaları ve popüler kültür;
•         Film, sanat ve edebiyat;
•         Görsel kültür ve görsel teknolojiler;
•         Dil, imgesel ve simgesel yapılar, ideolojiler;
•         Kültürel kimlik ve öznellik;
•         Sınıf, cinsiyet ve etnisite;
•         Kültür ve düşünce tarihi;
•         Sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası dünya;
•         Küreselleşme, küresel ve yerel kültürler;
•         Şarkiyatçılık ve Batıcılık;
•         Kültür ve iktidar; kültürel hegemonya;
•         Siyasal ve kamusal alanların kültürel oluşumu;
•         Kültürel muhalefet ve direniş tarzları, alt-kültürler;
•         Yeni medya ve teknolojiler, değişen zaman ve mekân nosyonları.
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programının Felsefesi ve Yaklaşımı Nedir?
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı öğrenciyi kültürün değişik alanlarında ve boyutlarında araştırmaya teşvik eden disiplinlerarası bir yüksek eğitim programı olmayı hedefler. Program şu bölümlerin katkılarıyla oluşturulmuştur: İletişim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Bu işbirliği sayesinde Kültürel Çalışmaların belli başlı alanlarının tümünü kapsamayı amaçlayan zengin bir ders programına sahiptir. Programın amacı, kültürel yaşamın çeşitlilik, çoğulluk ve yaratıcılığını koruma ve geliştirme ilkesine sadık, bağımsız, eleştirel ve çözümleyici düşünme yetileri kazanmış kültür araştırmacıları yetiştirmektir. Lisansüstü programı Kültürel Çalışmaların bilinen tüm yöntem ve yaklaşımları eleştirel kuram, göstergebilim, post-yapısalcılık, postkolonyal çalışmalar, psikanaliz, tarih ve etnografiyi içerir.
 
Programın özel vurguları arasında şunlar yer almaktadır:
 
Dolaşımı gün geçtikçe artan medya aygıtlarının oluşturduğu, görsel yönü önem arz eden, giderek ticarileşen ve sanayileşen, internet ve yeni medya gibi ileri teknolojik oluşumlarla desteklenen yeni kültürün eleştirel çözümlemesine ilişkin kuramlar, yöntemler ve tartışmalar; kültür ve öznellik ilişkileri, kültürel metinler, anlamlar, kimlikler ve farklar; küresellik ve yerellik; kültürel güç, iktidar ve direnç süreçleri.
 
Modern Osmanlı-Türk kültür tarihi, özellikle Türk modernliğinin kültürel düzeyde eleştirel ve analitik kavranışı; Şarkiyatçılık ve Batıcılık, ulus-devlet, siyasal kültür ve modernlik tartışmaları; modern Türk kültür tarihini, edebiyat, sinema, müzik, görsel sanatlar, medya, popüler kültür, din, etnisite ve gündelik hayat düzeylerinde ele alan geniş, dinamik ve çoğulcu bir kültür tarihi yaklaşımı.